นโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้า

 

บริษัท ยูกฤษ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจและตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิพื้นฐานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย

1.  คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“การประมวลผล” หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ลบ หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคลคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระหว่างกระบวนการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่ท่านในฐานะลูกค้าอาจติดต่อมายังบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยทางตรง หรือการได้รับจากการแนะนำของบุคคลอื่นมายังบริษัท การเยี่ยมชมโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท และการจัดทำเอกสารใบจองต่อเนื่องไปสู่กระบวนการทำสัญญาจะซื้อจะขาย รวมถึงการให้บริการเพิ่มเติมหลังการโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง

 • แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ (Website) อีเมล (Email) โซเชียลมีเดียต่างๆ (Social Media) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตารแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เป็นต้น
 • การโต้ตอบสื่อสารออฟไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งลูกค้าอาจให้ข้อมูลในแบบสอบถามความสนใจแก่บริษัท รวมถึงการจัดทำเอกสารใบจองต่อเนื่องไปสู่กระบวนการทำสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์  หรือกรณีที่ท่านติดต่อบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัท
 • บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือระบบแอพพลิเคชั่นของบริษัท

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

 • ลูกค้าของบริษัท หรือ ตัวแทนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัท
 • บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือสถาบันทางการเงินที่ท่านติดต่อเพื่อขอสินเชื่อ เป็นต้น
 • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตารแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เป็นต้น

2.  การเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม ได้แก่

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ  สัญาชาติ สถานะภาพทางสมรส ตำแหน่งงาน ธุรกิจ ระดับรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่ท่านได้ให้ไว้ภายใต้แบบสอบถามที่บริษัจัดขึ้น รวมทั้งเอกสารยืนยืนตัวตน เช่น ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และ สำเนาเอกสารดังกล่าว เป็นต้น

(2) ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชี social media ต่าง ๆ เช่น Google Account, Line ID, ฆInstragram ID, Facebook ID เป็นต้น

(3) ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การจัดทำเอกสารใบจอง สัญญาจะซื้อจะขาย เอกสารเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนแจ้งหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร ซึ่งการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านมีสิทธิในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้ว

(4) ข้อมูลทางการเงิน เกี่ยวกับการชำระราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น หลักฐานการทำสัญญาสินเชื่อ หลักฐานการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น

(5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดหรือส่งเสริมการขาย การชิงรางวัลใดๆที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือข้อมูลภาพถ่ายของท่านที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม เช่น ภาพหลักฐานการส่งมอบรางวัล หรือภาพการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

(6) ข้อมูลทางเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ เช่น Cookies จากการการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทเก็บรวบรวมอัตโนมัติทั้งที่ในลักษณะที่ระบุตัวตนได้หรือในรูปแบบของข้อมูลเชิงสถิติ

(7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือภายใต้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดทำขึ้น เช่น แบบฟอร์มติดต่อสอบถามระหว่างกระบวนขาย หรือ แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบบฟอร์มการรับมอบอสังริมทรัพย์หรือการโอนกรรมสิทธ์ ในกระบวนการหลังการขาย และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจอ่านให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และประมวลผล โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์อื่นๆภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล

ฐานการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านอาจติดต่อมาเพื่อขอข้อมูลใดๆจากบริษัท

 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา

เพื่อจัดทำเอกสารสำหรับการจองซื้อ การทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ การโอนกรรมสิทธิ์

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อการบริการจัดการความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาต่างๆ ที่มีระหว่างบริษัทและท่าน หรือผู้รับโอนสิทธิของท่าน ภายใต้เอกสารต่างๆ เช่น การตรวจสอบสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา การชำระราคา การโอนการสิทธิ์ การรับประกันการชำรุดบกพร่อง เป็นต้น

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร การสอบสวนสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการภายนอกสำหรับการดำเนินงานใดๆ  เช่น ผู้รับจ้างส่งเอกสารหรือพัสดุ ที่ปรึกษาของบริษัท

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจและการใช้บริการของท่าน เพื่อปรับปรุงการออกแบบโครงการ หรือรูปแบบการให้บริการต่างๆ การวางแผนการตลาด การทำประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าในภาพรวมของบริษัท ซึ่งมิใช่การทำการตลาดโดยตรงไปยังท่าน

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโครงการสำนักงานสาขา หรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทโดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็น และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มบริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ เพื่อทำการตลาดโดยตรงสำหรับท่าน

 • ความยินยอม

เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทผู้รับจ้างทำสื่อการตลาด โดยจะนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงของท่านไปเผยแพร่ใช้ในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ โครงการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท

 • ความยินยอม

 

   

 วัตถุประสงค์ ในการที่บริษัทอาจหรือจะทำการรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจไม่ถูกระบุอยู่ในข้อกำหนดข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงวัตถุประสงค์นั้น ๆ เมื่อบริษัท ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต ให้บริษัทดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต ให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขต ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ี้

1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพยที่ท่านสนใจ  และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. ผู้ให้บริการภายนอกบริษัท สำหรับการดำเนินงานใดๆ ที่ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท ในการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่าน ซึ่งอาจรวมถึง

 • ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายและการจัดทำสัญญาหรือการโอนกรรมสิทธิ์
 • ผู้ให้บริการรับเหมาในการให้บริการซ่อมแซม ในกรณีที่มีการรับประกันเรื่องความชำรุดบกพร่อง
 • ผู้ให้บริการขนส่ง เช่น ในกรณีที่บริษัทมีจำความเป็นต้องรับส่งเอกสารระหว่างท่าน หรือในกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายขอบริษัท รวมถึงผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ให้บริการปกป้องต่อสู่สิทธิแก่บริษัท หรือให้แก่บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิดังกล่าว
 • ผู้ให้บริการที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ธนาคารที่ให้สินเชื่อแก่บริษัทในการพัฒนาโครงการ ซึ่งบริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญากับสถาบันการเงินดังกล่าว เพื่อการแจ้งความคืบหน้าภายใต้สัญญาสินเชื่อการพัฒโครงการให้ธนาคารทราบ เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการคลาวด์ โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ให้บริการและดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บริการผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ในฐานผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3. พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุในข้อ 1-3 ข้างต้น บริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยในของข้อมูลของท่านที่มีการเปิดเผยและส่งต่อดังกล่าว ภายใต้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้จัดทำขึ้น

4. ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านต้องการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อโครงการของบริษัทภายใต้ความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน

5. หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร เป็นต้น โดยบริษัทจะเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

 

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่และตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

กรณีที่บริษัทเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัท บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมนั้น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่จะให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ ให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน 
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่าน มีสิทธิในการขอ ให้เราทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล: ท่าน มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลอื่นได้
 • สิทธิในการระงับการประมวลผล: ท่านสิทธิขอ ให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังกรณีเช่น เมื่อท่าน ต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่าน ร้องขอ ให้เราพิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

9.ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหากมีข้อร้องเรียนใดๆ ในส่วนที่เราเป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

บริษัทยูกฤษ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่: 108-108/1 ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรคค์ จ. นครสวรรค์ 60000

โทร. 062-595-3387

อีเมลล์: ukritprop.31@gmail.com

เว็บไซต์: www.ukritproperty.com

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามความสมเหมาะและภายใต้กฎหมาย โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆเราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

ให้ประกาศฯฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 เมษายน พ.ศ.   2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอน

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (นโยบายการใช้คุกกี้)